O projektu

CirCon4Climate – Krožne gradbene prakse za klimatsko ukrepanje

Prispevanje k zmanjšanju porabe naravnih virov in blaženje podnebnih sprememb z okrepitvijo krožnih gradbenih praks v Češki, Poljski in Sloveniji.

Ta projekt je del Evropske podnebne pobude (EUKI). EUKI je finančni instrument Nemškega zveznega ministrstva za gospodarske zadeve in podnebno politiko (BMWK).

Razpis za ideje projektov EUKI izvaja Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Glavni cilj EUKI je spodbujanje sodelovanja na področju podnebja znotraj Evropske unije (EU) z namenom zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Podatki o projektu

Države: Češka republika,  Nemčija,  Poljska,  Slovenija
 
Trajanje projekta: 12/22 – 03/25
 
Ciljne skupine: Javni sektor,  Zasebni sektor,  Javni sektor,  Regionalne vlade
 
Financiranje: 853.871,72 €

Naše poslanstvo

Cilj projekta je prispevati k omilitvi podnebnih sprememb in zagotoviti varnost oskrbe v gradbenem sektorju z okrepitvijo načel krožne gradnje na Češkem, Poljskem in v Sloveniji, ob uporabi najboljših praks iz Nemčije.

Projekt si prizadeva povečati zastopanost načel krožne gradnje v javnih naročilih, spodbujati ključne akterje v gradbeništvu k uporabi sekundarnih materialov in nazadnje povečati obseg in obseg zbiranja materialov za ponovno uporabo in recikliranje, na primer s pomočjo regionalnih katastrov materialov.

Koncept projekta

Projekt prispeva k razvoju podnebno nevtralnih stavb– z naprednimi krožnimi praksami in znanjem za gradbene inženirje, ter javna naročila, kako rešujemo prepoznane težave.
Danes obstaja močno povpraševanje po vključitvi praks krožnega gospodarstva v gradbeni sektor. Najnovejši dokumenti EU poudarjajo potrebo po zmanjšanju okoljskih vplivov in izčrpavanju virov, kar v gradbenem sektorju zahteva uvedbo različnih ukrepov, vključno s principi krožnega gospodarstva. Projekt se osredotoča na prehod in povečanje uveljavljanja dobrih načel krožnega gospodarstva v Češki, Poljski in Sloveniji (CZ, PL in SVN). Ena ključnih nalog je ozaveščanje deležnikov in ustvarjanje okolja, ki spodbuja prehod iz linearnega k krožnemu gospodarstvu.
Projekt CirCon4Climate prispeva k doseganju podnebno nevtralnih stavb z razvojem krožnega znanja in praks ter njihovo učinkovito izvajanje na Češkem, Poljskem in v Sloveniji. Tesno sodelovanje med deležniki v gradbenem procesu, ki predstavljajo tako zasebni kot tudi javni sektor, bo opomagalo razumeti težave, s katerimi se soočajo (3.1) in najti najboljše rešitve na podlagi nemških izkušenj. Projekt si prizadeva zvzpostaviti most med predstavniki različnih vej gradbenega sektorja, ki zajema celotno vrednostno verigo, ter vzpostaviti forum za razpravo in delo na obetavnih rešitvah. Ta pristop pospešuje izvajanje paketa Fit for 55 in spodbuja učinkovito preoblikovanje v modele krožnega gospodarstva z upoštevanjem lokalnih okoljskih, geopolitičnih in socialnih pogojev.
Trenutni trg gradbenih materialov ne podpira močno okolju prijaznih materialov, zato je težko pričakovati, da bo ta vrzel hitro zapolnjena zgolj z naporom proizvajalcev. Cilj projekta je zagotoviti zanesljiv vir okoljskih informacij o CE, recikliranju gradbenih materialov in predelavi surovin, ki se uporabljajo pri proizvodnji gradbenih izdelkov.
Zaključki, ki izhajajo iz predvidenih okroglih miz s politiki, javno upravo, podjetji za rušenje, reciklažnimi podjetji, proizvajalci gradbenih izdelkov, arhitekti in drugimi strokovnjaki, bodo služili kot temelj za trenutno spreminjanje nacionalnih zakonov o odpadkih in spodbujanje:
– Deležnikov k doseganju največje stopnje izrabe materialov iz objektov, namenjenih rušenju.
– Industrije k iskanju novih poslovnih primerov v zvezi s predelavo gradbenih in rušitvenih odpadkov ter zamenjavo primarnih materialov s sekundarnimi.
– Oblikovalcev k predlaganju rešitev, skladnih z Direktivo o ekodizajnu in podpori kaskadni rabi materialov.
– Investitorjev k spodbujanju projektov v skladu z Uredbo EU o taksonomiji in zelenih javnih naročilih.

Vpliv

Izvajanje načel krožnega gospodarstva prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov vgradbenem sektorju.

Izvajanje krožnih praks (CE) bo pripomoglo k učinkovitemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (GHG) (gradbeni sektor je odgovoren za 34% emisij GHG v EU).
Poleg tega bodo prihranjeni dragoceni viri, omejeni  bodo tokovi odpadkov,  spodbujena pa bo tudi ponovna uporaba in recikliranje.

Rezultat

Izvajanje praks krožnega gospodarstva (CE )bo pripomoglo k učinkovitemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (GHG) v gradbenem sektorju (odgovoren za 34% emisij GHG v EU). Poleg tega bodo prihranjeni dragoceni viri, tokovi odpadkov bodo zmanjšani, ispodbujena bo tudi ponovna uporaba in recikliranje.

To bo doseženo z okrepitvijo praks CE v gradbenem sektoru v CZ, PL in SVN. Glavna naloga projekta je prispevati k blaženju podnebnih sprememb in zagotavljanju oskrbe v gradbenem sektorju s krepitvijo krožne gradnje v Češki republiki, Poljski in Sloveniji s ppoudarkom najboljših praksah iz Nemčije.
Najprej bodo povzete in razvite strategije za povečanje krožnosti zgradb v smernici. To znanje se bo dodatno izboljšalo z raziskavanjem potencialov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov pri izbranih krožnih in nizkoogljičnih gradbenih materialih. Hkrati bo razvijalo znanje o izdelavi katastra materialov, za identifikacijo krožnih potencialov za predstavnike javnosti.
Širjenje tega znanja bo podprto z izvajanjem praks CE v procesih javnega naročanja. Za pripravo celotnega gradbenega sektorja na krožne zahteve v postopkih javnega naročanja bo projekt ozaveščal strokovnjake in deležnike s tečajem Recycling Academy ter širil načela krožnega gospodarstva in primere dobrih praks med študenti na univerzah s preizkušanjem semestrskega tečaja. 

Partnerji

Češka tehniška univerza v Pragi, Univerzitetni center za energetsko učinkovite zgradbe, Češka republika – vodilni partner

Raziskovalni inštitut, posvečen trajnostni gradnji. Povezuje strokovnjake iz Češke tehniške univerze v Pragi, ki se ukvarjajo s trajnostnimi stavbami.


Spodbuja sodelovanje med univerzo in industrijo, osredotoča se na komercializacijo raziskovalnih rezultatov in prenos tehnologije.
Razvija, inovira in ponuja izvirne rešitve za trajnostne stavbe v vseh fazah njihovega življenjskega cikla, vključno z zdravim notranjim okoljem, ob upoštevanju prihrankov pri naložbah, obratovalnih in energetskih stroških.

Kontaktna oseba: Barbora Vlasatá
Telefon: + 420 776 520 891
E-mail: barbora.vlasata@cvut.cz
Spletna stran: http://www.uceeb.cvut.cz/
Naslov: Třinecká 1024, Buštěhrad 273 43, Češka republika

Inštitut za inovacije in razvoj, Poljska

Inštitut za inovacije in razvoj INNOWO je fundacija, nevladna organizacija, THINk toDO TANK, ustanovljena z namenom podporo razvoju inovacij in ter izvajanju sistemskih sprememb za trajnostni družbeno-gospodarski napredek.

INNOWO sodeluje z različnimi skupinami deležnikov, kot so znanstveniki, vlada, oblikovalci politik, podjetniki in nevladne organizacije, za zagon skupnih ukrepov za izboljšanje družbe in okolja. Združujemo znanje iz več disciplin z izkušnjami na lokalni in mednarodni ravni, da pridobimo širši pogled in vodimo učinkovito usklajeno delovanje. Inovacije uporabljamo za ustvarjanje novih in boljših poti do trajnostne prihodnosti. Podpiramo odločevalce pri identifikaciji učinkovitih zakonodajnih in političnih instrumentov za angažiranje podjetij in potrošnikov pri doseganju smiselnega in trajnostnega prehoda k trajnostni proizvodnji in potrošnji. Pomagamo potrošnikom videti posledice njihovih izbir in spodbujamo občutek odgovornosti do planeta. https://www.innowo.org/
Strokovno znanje na področju družbeno-gospodarske analize novih poslovnih modelov, inovacij in novih tehnologij. Analiza tokov virov. Razvoj in izvajanje strategij in politik za krožno gospodarstvo. Razmerja z deležniki in komunikacija. Član Koordinacijske skupine Platforme deležnikov za krožno gospodarstvo v Evropi, član strokovne skupine za krožno gospodarstvo pod okriljem Nacionalne pametne specializacije Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v Poljski.

Kontaktna oseba: Agnieszka Sznyk
Telefon: +48 694360890
E-pošta: a.sznyk@innowo.org
Naslov: Tyniecka 38, Varšava 02-621, Poljska

ITB, Instytut Techniki Budowlanej (Inštitut za gradbeno tehniko), Poljska
Oddelek za termalno fiziko, akustiko in okolje

ITB je raziskovalni inštitut, ki izvaja raziskave na področju gradbeništva in sorodnih področjih, z namenom njihove implementacije in uporabe v praksi. ITB je pod nadzorom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.


Nabrane dolgoletne izkušnje (od leta 1945), odlično izobraženo raziskovalno osebje, ki ima visok znanstveni in strokovni položaj v državi in v evropskih raziskovalnih ustanovah s področja gradbeništva, ter močna in sodobna raziskovalna baza (kompleks raziskovalnih laboratorijev), ustvarjena na inštitutu, pridobljena pooblastila in akreditacije so zagotovilo visoke kakovosti opravljenega dela in zagotavljajo položaj ITB kot izkušenega in zanesljivega partnerja za gradbeno industrijo, dobro pripravljenega na konkurenčnost na evropskem raziskovalnem trgu.

Naslov: Filtrowa, 1, Varšava 00-611, Poljska
Kontaktna oseba: Dr. Mateusz Kozicki
Telefon: +48 797 431 904
Elektronska pošta: m.kozicki@itb.pl
Spletna stran: https://www.itb.pl

Leibniz Inštitut za ekološko razvojno raziskovanje, IOER, Nemčija
Raziskovalno področje “Grajeni prostor – viri in okoljska tveganja”

Inštitut za ekološki urbanizem in regionalni razvoj (IOER) – Raziskovalni del inštituta, ki se ukvarja z raziskavami v zvezi z zgradbami, viri in okoljskimi tveganji.


Leibniz skupnost. V naši viziji in poslanstvu (Leitbild) oblikujemo strateške usmeritve za prihodnji razvoj IOER. Leitbild zagotavlja dolgoročne usmeritve za naše raziskave in transfer dejavnosti, ki so dodatno operacionalizirajo v našem raziskovalnem programu. Hkrati določa načela, ki se nanašajo na organizacijo, vodenje in sodelovanje. Leitbild je bil razvit v odprtem procesu sooblikovanja z zaposlenimi in se redno posodablja.

Področje raziskav Grajeni prostor – viri in okoljska tveganja preučuje vprašanja trajnosti v povezavi z uporabo, razvojem in materialnostjo grajenega prostora ter prostorskimi odnosi do naravnega okolja. Grajeni prostor razumemo kot del kompleksnih družbeno-ekološko-tehničnih sistemov, ki vključujejo zgradbe, infrastrukturo in odprte prostore, oblikovane s strani ljudi.

Naše raziskave so usmerjene k ambicioznim ciljem trajnosti in varstva podnebja (“minimalizacija porabe naravnih virov”, “omejevanje globalnega segrevanja” “povečevanje odpornosti mest in regij”) in si prizadevajo prispevati k oblikovanju trajnostnega in odpornega grajenega okolja za prihodnost. Pri tem upoštevamo družbene in tehnične inovacije, ki prispevajo k doseganju teh ciljev na različnih prostorskih ravneh.

ZAG – Zavod za gradbenistvo, Slovenija
Laboratorij za gradbeno fiziko

Strokovnjaki iz laboratorija izvajajo raziskave in nudijo tehnično in strokovno podporo za ključno delo trajnostne gradnje: področje energetske učinkovitosti stavb, obnovljive energije v stavbah, integrirana analiza življenjskega cikla (LCA, LCC), kakovost bivanja in delovnega okolja, vključno s študijami hrupa in zaščito pred hrupom v gradbeništvu, industriji in prometu, ter zvočnim oblikovanjem prostorov, dvoran in športnih dvoran, da se izpolnijo določeni akustični zahtevi. Delo laboratorija vključuje tudi podporo proizvajalcem pri izpolnjevanju zakonskih zahtev, ter sodelovanje z industrijo, podjetji in posamezniki, ki imajo težave ali vprašanja na področju energetske učinkovitosti in zaščite pred hrupom.


Ekipa je sestavljena iz raziskovalcev in strokovnjakov za gradbeno fiziko, materiale in energijo. Z pridobivanjem novega znanja in lastništvom vrhunske opreme za testne tehnike, ter povezovanjem z strokovnjaki iz različnih področij tako v Sloveniji kot v tujini, lahko laboratorij nudi tehnično in znanstveno odličnost.

Naslov: Dimičeva 12, Ljubljana 1000, Slovenija
Kontaktna oseba: Petra Horvat
Telefon: 0038640506627
E-mail: Petra.horvat@zag.si