Przewodnik po cyrkularnych zamówieniach publicznych i przetargach w sektorze budowlanym.

Wkrótce dostępny będzie przewodnik w wersji interaktywnej.

Bądź na bieżąco!

 
Twórca wytycznych: Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Przewodnik po cyrkularnych zamówieniach publicznych i przetargach posłuży jako kompleksowa baza wiedzy dla wszystkich interesariuszy w branży budowlanej, którzy są zaangażowani w zamówienia publiczne lub prywatne na dowolnym etapie procesu. Wytyczne te będą oferowały (przegląd zagadnień?) , porady i najlepsze praktyki na każdym etapie procesu, począwszy od identyfikacji potrzeb, na zarządzaniu kontraktem kończąc.

Podręcznik będzie instruował czytelników w definiowaniu potrzeb i wymagań dotyczących zamówienia. Wskazówki obejmuj ą zrozumienie ogólnych celów, ocenę rzeczywistych potrzeb, uzyskanie wewnętrznego poparcia, dostosowanie i identyfikację ryzyka i szans. Następna część zostanie poświęcona tworzeniu odpowiednich specyfikacji i wyborze kryteriów przyznania, które umożliwią identyfikację dostawców, najbardziej odpowiednich w kolejnych etapach procesu. Nacisk zostanie tu położony na konsultacje przed zakupowe, różne rodzaje procedur, specyfikacje techniczne (w tym standardy, wymagania dotyczące wydajności, produktów i materiałów, wymagania dotyczące procesu produkcji i budowy oraz procesu weryfikacji) oraz kryteria przyznania.

W kolejnej części zostanie podkreślone znaczenie zaangażowania rynku podczas procesu zamówień. Będzie ona dotyczyć badania nowych koncepcji biznesowych, prowadzenia konsultacji rynkowych i nawiązywania dialogu z potencjalnymi dostawcami. Następny komponent będzie poświęcony ocenie i przyznaniu kontraktu. Zostaną podane zalecane metody oceny, a także różne sposoby mierzenia cykliczności i kluczowych wskaźników wydajności. Na koniec, wytyczne będą pomagać w zarządzaniu kontraktem, oferując sugestie dotyczące monitorowania wykonania, podziału ról i elastyczności, skutecznych KPI i przeglądów wyników.