O projekcie

CirCon4Climate – Wzmocnienie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym na rzecz ochrony klimatu

Przyczynianie się do minimalizacji zużycia zasobów naturalnych i łagodzenie zmian klimatu poprzez wzmacnianie praktyk budownictwa o obiegu zamkniętym w Czechach, Polsce i Słowenii.

Projekt ten jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI to instrument finansowania projektów stworzony przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działania na rzecz Klimatu. (BMWK).

Konkurs EUKI na pomysły projektowe jest realizowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy klimatycznej w ramach Unii Europejskiej (UE) w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Informacje o projekcie

Kraje: Czechy, Niemcy, Polska, Słowenia
 
Czas trwania projektu: 12/22 – 03/25
 
Grupy docelowe: Sektor publiczny, sektor prywatny, jednostki samorządowe
 
Finansowanie: 853,871.72 €

Nasza misja

Misją projektu jest przyczynianie się do łagodzenia zmian klimatu oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw w sektorze budowlanym poprzez wzmacnianie cyrkularnych praktyk w Czechach, Polsce i Słowenii, opierając się na doświadczeniach z Niemiec.

Projekt ma na celu zwiększenie reprezentacji zasad budownictwa cyrkularnego w zamówieniach publicznych, zachęcanie kluczowych graczy w branży budowlanej do wykorzystania materiałów wtórnych oraz zwiększenie skali gromadzenia materiałów do ponownego użycia i recyklingu, na przykład poprzez rozwój regionalnych kadastrów materiałowych.

Koncepcja projektu

Projekt – poprzez rozwijanie cyrkularnych praktyk i szerzenie wiedzy na temat cyrkularności – przyczynia się do stworzenia budynków neutralnych dla klimatu.

Obecnie istnieje silne zapotrzebowanie na wprowadzenie praktyk związanych z gospodarką cyrkularną do sektora budowlanego. Najbardziej aktualne dokumenty UE przewidują redukowanie wpływu człowieka na środowisko i przeciwdziałanie wyczerpywaniu zasobów naturalnych. W sektorze budowlanym można tego dokonać tylko kilkoma metodami, wśród których znajdują się m.in. zasady gospodarki cyrkularnej.

Projekt CirCon4Climate skupia się na silniejszym wdrażaniu dobrych praktyk gospodarki cyrkularnej w Czechach, Polsce i Słowenii. Jednym z ważnych zadań jest zwiększenie świadomości interesariuszy i stworzenie środowiska, które umożliwi przejście z gospodarki liniowej do gospodarki cyklicznej. Ścisła współpraca podmiotów zaangażowanych w proces budowlany, reprezentujących zarówno sektor prywatny, jak i publiczny, pozwoli zrozumieć problemy, z którymi się spotykają i znaleźć najlepsze, dostosowane do ich potrzeb rozwiązania oparte na doświadczeniach niemieckich. Projekt ma na celu zbudowanie mostu pomiędzy przedstawicielami różnych gałęzi działających w sektorze budowlanym, na całym łańcuchu wartości, oraz stworzenie forum do dyskusji i pracy nad najbardziej obiecującymi rozwiązaniami. Chodzi o takie rozwiązania, które przyspieszą wdrożenie pakietu Fit for 55 i tym samym skutecznej transformacji w kierunku modeli gospodarki cyrkularnej, z uwzględnieniem lokalnie występujących warunków środowiskowych, geopolitycznych i społecznych.

Rynek materiałów budowlanych nie promuje materiałów przyjaznych dla środowiska, więc trudno oczekiwać, że ta luka zostanie szybko wypełniona przez wysiłki samych producentów. Projekt ma na celu dostarczenie wiarygodnego źródła informacji dotyczących ochrony środowiska w odniesieniu do oznaczenia CE, recyklingu materiałów budowlanych oraz przetwarzania surowców używanych w produkcji materiałów budowlanych.

Wnioski wyciągnięte podczas planowanych dyskusji okrągłego stołu z decydentami, administracją publiczną, firmami rozbiórkowymi, recyklerami, producentami materiałów budowlanych, architektami i innymi specjalistami stanowić będą podstawę do zmiany krajowych przepisów dotyczących odpadów. . Będą zachęcać:
– interesariuszy do osiągnięcia maksymalnego poziomu odzysku materiałów z obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.
– przemysł do poszukiwania nowych możliwości biznesowych związanych z przetwarzaniem odpadów budowlanych i zastępowaniem materiałów pierwotnych wtórnymi.
– projektantów do proponowania rozwiązań zgodnych z Dyrektywą w sprawie Ekorozwoju i wspierających kaskadowe wykorzystanie materiałów.
– inwestorów do promowania projektów zgodnych z Rozporządzeniem w sprawie taksonomii UE  i zielonych zamówień publicznych.

Wpływ

Wdrożenie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym przyczyni się do skutecznej redukcji emisji gazów cieplarnianych (sektor budowlany odpowiada za 34% emisji gazów cieplarnianych w UE).

Dodatkowo, oszczędzone zostaną cenne zasoby, strumienie odpadów zostaną zminimalizowane, a zachęta popłynie w kierunku ponownego wykorzystania materiałów i recyklingu.

Przebieg projektu

Pierwszym krokiem będzie podsumowanie i opracowanie wskazówek dotyczących strategii projektowania mających na celu zwiększenie obiegu zamkniętego materiałów w budynkach. Tę wiedzę wzmocni się poprzez badanie potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych dla wybranych materiałów budowlanych o obiegu zamkniętym i o niskiej emisji węgla. Równocześnie rozwijana będzie wiedza na temat tworzenia katastrów materiałowych w celu umożliwienia identyfikacji potencjału obiegu materiałów przez przedstawicieli sektora publicznego.
Dystrybucję tej wiedzy wspierać będzie wdrażanie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w procesach zamówień publicznych. W celu przygotowania całego sektora budowlanego do wymagań dotyczących obiegu zamkniętego w procesach zamówień publicznych, projekt będzie zwiększać świadomość wśród profesjonalistów i interesariuszy poprzez kurs Akademia Recyklingu (Recycling Academy) i poprzez upowszechnianie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym oraz popularyzację przykładów dobrych praktyk wśród studentów na uniwersytetach poprzez pilotażowy kurs semestralny.

Partnerzy

Politechnika Czeska w Pradze, Centrum Uniwersyteckie dla Energooszczędnych Budynków, Czechy – Lider Projektu

Instytut badawczy zajmujący się zrównoważonym budownictwem. Łączy ekspertów z Politechniki Czeskiej w Pradze specjalizujących się w tematyce zrównoważonych budynków.

Ułatwia współpracę uniwersytecką i przemysłową, skupia się na komercjalizacji wyników badań i transferze technologii.
Rozwija i oferuje oryginalne innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonych budynków na przestrzeni ich całego cyklu życia, uwzględniając zdrowe środowisko wewnętrzne, rozważając oszczędność kosztów inwestycji, eksploatacji i energii.

Osoba do kontaktu: Barbora Vlasatá
Telefon: + 420 776 520 891
Email: barbora.vlasata@cvut.cz
Strona internetowa: http://www.uceeb.cvut.cz/
Adres: Třinecká 1024, Buštěhrad 273 43, Czechy

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, Polska

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO to fundacja, organizacja pozarządowa, THINk toDO TANK założona w celu wspierania rozwoju innowacji i wprowadzania systemowych zmian dla zrównoważonego postępu społeczno-gospodarczego.

INNOWO współpracuje z różnymi grupami interesariuszy, takimi jak naukowcy, rząd, decydenci, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, aby zainicjować wspólne działania na rzecz społeczeństwa i środowiska. Łączymy wiedzę z wielu dziedzin z ekspertyzą na poziomie lokalnym i międzynarodowym, aby zyskać szerszą perspektywę i prowadzić skuteczne, skoordynowane działania. Wykorzystujemy innowacje do wyznaczania nowych i lepszych dróg do zrównoważonej przyszłości. Wspieramy decydentów w identyfikacji skutecznych instrumentów legislacyjnych i politycznych do angażowania przedsiębiorstw i konsumentów w osiąganie znaczącej i zrównoważonej zmiany w kierunku zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Pomagamy konsumentom zrozumieć konsekwencje ich wyborów i kształtujemy poczucie odpowiedzialności za planetę. https://www.innowo.org/
Specjalizacja w analizie społeczno-gospodarczej nowych modeli biznesowych, innowacji, nowych technologii. Analiza przepływu zasobów. Opracowywanie i wdrażanie strategii i polityk gospodarki o obiegu zamkniętym. Relacje z interesariuszami i komunikacja. Członek Grupy Koordynującej Europejskiej Platformy Interesariuszy Gospodarki Obiegu Zamkniętego, członek grupy ekspertów ds. gospodarki obiegu zamkniętego w ramach Narodowej Inteligentnej Specjalizacji Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Technologii w Polsce.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Sznyk
Telefon: +48 694360890
Email: a.sznyk@innowo.org
Adres: Tyniecka 38, Warszawa 02-621, Polska

ITB Instytut Techniki Budowlanej, Polska
Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

ITB jest instytutem badawczym, który prowadzi badania w dziedzinie budownictwa i dziedzinach pokrewnych, ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. ITB jest nadzorowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Wieloletnie doświadczenia (od 1945 roku), znakomicie wykształcona kadra badawcza posiadająca wysoką pozycję naukową i zawodową w kraju i europejskich instytucjach badawczych budownictwa, jak również tworzona w Instytucie silna i nowoczesna baza badawcza (Zespół Laboratoriów Badawczych), uzyskane uprawnienia i akredytacje są gwarancją wysokiej jakości realizowanych prac oraz zapewniają ITB pozycję doświadczonego i wiarygodnego partnera dla budownictwa, dobrze przygotowanego do konkurencji na europejskim rynku badawczym.

Adres: Filtrowa, 1, Warszawa 00-611, Polska

Osoba do kontaktu: dr Mateusz Kozicki

Telefon: +48 797 431 904

Email: m.kozicki@itb.pl

Strona internetowa: https://www.itb.pl

Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional, Niemcy
Departament: Built Environment – Resources and Environmental Risks

Instytut Leibniza ds. Ekologicznego Rozwoju Miejskiego i Regionalnego (IOER) to pozaakademicki ośrodek badawczy i członek Stowarzyszenia Leibniza. Za pomocą wizji i misji (Leitbild) formułujemy strategiczne kierunki dla przyszłego rozwoju IOER. Leitbild dostarcza długoterminowychwskazówek dla naszych badań i działań transferowych, które są operacjonalizowane w naszym programie badawczym. Określa również zasady w zakresie organizacji, zarządzania i współpracy. Leitbild został opracowany w otwartym procesie współtworzenia z udziałem pracowników i jest regularnie aktualizowany.


Obszar badawczy Środowisko Zurbanizowane – Zasoby i Zagrożenia Środowiskowe bada problemy związane ze zrównoważonym wykorzystaniem, rozwojem i materiałami (?) środowiska zurbanizowanego, a także relacje przestrzenne ze środowiskiem naturalnym. Postrzegamy środowisko zbudowane jako część złożonych systemów społeczno-ekologiczno-technicznych, które obejmują budynki, infrastrukturę i przestrzenie otwarte kształtowane przez ludzi.

Nasze badania są ukierunkowane na ambitne cele związane ze zrównoważonością i ochroną klimatu („minimalizacja zużycia zasobów naturalnych”, „ograniczenie globalnego ocieplenia” „zwiększanie odporności miast i regionów”) i mają na celu przyczynić się do kształtowania środowiska zurbanizowanego, które jest odporne na przyszłe zagrożenia. (odporne w przyszłości?) W tym kontekście bierzemy pod uwagę innowacje społeczne i techniczne, które przyczyniają się do osiągnięcia tych celów na różnych poziomach przestrzennych.

ZAG Zavod za gradbeništvo Slovenije Narodowy Instytut Budownictwa i Inżynierii Lądowej, Słowenia
Departament Fizyki Budowlanej, Laboratorium Wydajności Cieplnej i Akustyki

Eksperci z laboratorium badają i zapewniają techniczne i eksperckie wsparcie dla ważnej pracy związanej z zrównoważonym budownictwem: w dziedzinie efektywności energetycznej budynków, odnawialnej energii w budynkach, zintegrowanej analizie cyklu życia (LCA, LCC), wysokiej jakości mieszkalnictwa i środowiska pracy, w tym badania hałasu i ochrony przed zanieczyszczeniem hałasem w budownictwie, przemyśle i transporcie, oraz projektowaniu akustycznym pomieszczeń, sal koncertowych i hal sportowych, aby spełniały określone wymogi akustyczne.

Praca Laboratorium obejmuje również wsparcie dla producentów w spełnianiu wymogów legislacyjnych, a także współpracę z przemysłem, firmami i osobami, które napotykają problemy lub mają pytania w dziedzinie efektywności energetycznej i ochrony przed hałasem.
Zespół składa się z badaczy i ekspertów w dziedzinie fizyki budowlanej, materiałów i energii. Dzięki ciągłemu zdobywaniu nowej wiedzy i posiadaniu najwyższej klasy sprzętu badawczego, a także dzięki nawiązywaniu kontaktów z ekspertami z różnych dziedzin zarówno w Słowenii, jak i w innych krajach, Laboratorium może zapewnić techniczną i naukową doskonałość.

Adres: Dimiceva 12, Lublana 1000, Słowenia
Osoba do kontaktu: Petra Horvat
Telefon: 0038640506627
Email: Petra.horvat@zag.si