O projektu

CirCon4Climate – Cirkulární stavební praxe pro mitigaci klimatické změny

Přispívání k minimalizaci spotřeby přírodních zdrojů a zmírňování klimatických změn prostřednictvím posílení cirkulárních stavebních postupů v Česku, Polsku a Slovinsku.

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektů německého Spolkového ministerstva pro hospodářství a ochranu klimatu (BMWK).

Soutěž EUKI, která hodnotí nápady na projekty, realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Hlavním cílem EUKI je podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.

Informace o projektu

Země: Česká republika, Německo, Polsko, Slovinsko

 Doba trvání projektu: 12/22 – 03/25

 Cílové skupiny: Veřejný sektor, Soukromý sektor, Veřejný sektor, Regionální vlády

 Financování: 853 871,72 €


Naše mise

Mise projektu spočívá v přispění k zmírňování klimatických změn a zajištění dodávek ve stavebnictví posílením cirkulárních stavebních postupů v České republice, Polsku a Slovinsku pomocí nejlepších postupů z Německa.

Projekt má za cíl zvýšit zastoupení principů cirkulární výstavby ve veřejných zakázkách, povzbudit klíčové hráče ve stavebním průmyslu k použití sekundárních materiálů a konečně zvýšit měřítko a objem sběru materiálů pro opětovné použití a recyklaci, například prostřednictvím regionálních materiálových katastrů.

Koncept projektu

Projekt přispívá k vytváření klimaticky neutrálních budov, k rozvíjení cirkulárních postupů a znalostí mezi stavebními inženýři, zaměřuje se na cirkulární veřejné zakázky i na řešení identifikovaných problémů.

Začíná se objevovat silná poptávka po zavedení cirkulárních ekonomických postupů do stavebního sektoru. Nejaktuálnější dokumenty EU deklarují požadacek na snížení dopadů na životní prostředí a zamezení vyčerpání zdrojů, a ve stavebnictví toho lze dosáhnout pouze implementací několika různých opatření, mezi něž patří i principy cirkulární ekonomiky. Projekt se tak zaměřuje na tuto transformaci sektoru a na zvýšenou implementaci dobrých principů CE do CZ, PL a SVN. Jedním z důležitých úkolů je zvýšit povědomí stakeholderů a vytvořit prostředí, které umožní přechod z lineární ekonomiky k cirkulární ekonomice.
Projekt CirCon4Climate přispívá k vytváření klimaticky neutrálních budov rozvojem znalostí cirkulárních principů a jejich efektivní implementací v Česku, Polsku a Slovinsku. Úzká spolupráce aktérů stavebního procesu, zastupujících soukromý i veřejný sektor, umožní pochopit problémy, kterým čelí (3.1), a najít nejlepší řešení na míru na základě německých zkušeností. Projekt má v úmyslu vybudovat most mezi zástupci různých odvětví působících ve stavebnictví, napříč celým hodnotovým řetězcem, a zřídit fórum pro diskusi a práci na nejslibnějších řešeních, které urychlí implementaci balíčku Fit for 55 a tím efektivní transformaci k modelům cirkulární ekonomiky s ohledem na místní environmentální, geopolitické a sociální podmínky.
Trh stavebních materiálů nepodporuje ekologicky šetrné materiály, a tak lze těžko očekávat, že tato mezera bude rychle vyplněna úsilím výrobců samotných. Projekt si klade za cíl poskytnout spolehlivý zdroj environmentálních informací o CE, recyklaci stavebních materiálů a zpracování surovin používaných při výrobě stavebních produktů.

Závěry vyvozené během předpokládaných kulatých stolů s politiky, veřejnou správou, demoličními firmami, recyklátory, výrobci stavebních produktů, architekty a dalšími odborníky budou tvořit základ pro současně měnící se národní zákony o odpadech, které povzbudí:
– stakeholdery k maximální míře obnovy materiálů z budov určených k demolici.
– průmysl hledat nové obchodní případy spojené se zpracováním odpadů z výstavby a demolice a nahrazením primárních materiálů sekundárními.
– designéry navrhovat řešení v souladu se směrnicí o ekodesignu a podporou kaskádového využití materiálů.
– investory podporovat projekty následující EU nařízení o taxonomii a zelených veřejných zakázkách.

 

Dopad

Implementace principů oběhové ekonomiky přispívá k zmírňování emisí skleníkových plynů ve stavebnictví.

Implementace principů CE přispěje k efektivnímu zmírňování emisí skleníkových plynů (GHG) (stavební sektor je zodpovědný za 34 % emisí GHG v EU).
Navíc budou ušetřeny cenné zdroje, budou minimalizovány odpadové toky a bude povzbuzováno opětovné využití a recyklace.

Výsledek

Implementace principů CE přispěje k efektivnímu zmírňování emisí skleníkových plynů (GHG) ve stavebnictví (stavební sektor je zodpovědný za 34 % emisí GHG v EU). Navíc budou ušetřeny cenné zdroje, budou minimalizovány odpadové toky a bude povzbuzováno opětovné využití a recyklace.

Toho bude dosaženo posílením principů CE ve stavebním sektoru v CZ, PL a SVN. Mise projektu spočívá v přispění k zmírňování klimatických změn a zajištění dodávek ve stavebnictví posílením cirkulárních stavebních postupů v České republice, Polsku a Slovinsku pomocí nejlepších postupů z Německa.
Ve vytvářených příručkách budou shrnuty poznatky ohledně nejvhodnějších strategií pro zvýšení cirkularityy budov. Tyto poznatky budou dále posíleny studiem potenciálů pro snižování emisí skleníkových plynů pro vybrané cirkulární a nízkouhlíkové stavební materiály. Současně budou rozvíjeny znalosti o vytváření materiálových katastrů, aby bylo možné identifikovat potenciál cirkularity pro zástupce veřejné sféry.
Šíření těchto znalostí bude podporováno implementací principů CE v procesech zadávání veřejných zakázek. Aby byl celý stavební sektor připraven na požadavky z hlediska cirkularity v procesech zadávání veřejných zakázek, bude se projekt zaměřovat na zvyšování povědomí mezi odborníky a stakeholdery prostřednictvím kurzu Recyklační akademie a zároveň šířit principy CE a příklady dobré praxe mezi studenty na univerzitách prostřednictvím pilotování semestrálního kurzu.

Partneři

České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum pro energeticky efektivní budovy, Česká republika – Hlavní partner

Výzkumný ústav pro udržitelnou výstavbu. Sdružuje odborníky z ČVUT, kteří se zabývají udržitelnými budovami.

Usnadňuje spolupráci mezi univerzitou a průmyslem, soustředí se na komercializaci výsledků výzkumu a transfer technologií.
Vyvíjí, inovuje a nabízí originální řešení pro udržitelné budovy během celého jejich životního cyklu, včetně zdravého vnitřního prostředí, s ohledem na úsporu investičních, provozních a energetických nákladů.
Kontaktní osoba: Barbora Vlasatá
Telefon: + 420 776 520 891
E-mail: barbora.vlasata@cvut.cz
Webové stránky: http://www.uceeb.cvut.cz/
Adresa: Třinecká 1024, Buštěhrad 273 43, Česká republika

The Institute of Innovation and Responsible Development, Polsko

The Institute of Innovation and Responsible Development INNOWO je nadace, nevládní organizace, THINk toDO TANK, založená za účelem podpory rozvoje inovací a implementace systémových změn pro udržitelný socioekonomický pokrok.

INNOWO spolupracuje s různými zainteresovanými stranami, jako jsou vědci, vláda, političtí rozhodovatelé, podnikatelé a nevládní organizace, aby iniciovali společné kroky pro dobro společnosti a životního prostředí. Spojení znalostí z různých disciplín s odbornými znalostmi na místní i mezinárodní úrovni umožňuje získat širší perspektivu a vést efektivní, koordinované akce. Využíváme inovací k otevření nových a lepších cest k udržitelné budoucnosti. Podporujeme rozhodovatele při identifikaci efektivních legislativních a politických nástrojů, které zapojí podniky a spotřebitele do smysluplného a udržitelného posunu směrem k udržitelné výrobě a spotřebě. INNOWO pomáhá spotřebitelům vidět důsledky svých rozhodnutí a podporuje pocit zodpovědnosti za planetu. https://www.innowo.org/
INNOWO poskytuje odborné znalosti v socioekonomické analýze nových obchodních modelů, inovací a nových technologií, připravuje analýzy toku zdrojů. Dále se zaměřuje na vývoj, implementace strategií a politiku cirkulární ekonomiky skrze komunikaci se zainteresovanými stranami. INNOWO je členem koordinační skupiny Evropské platformy pro cirkulární ekonomiku a členem expertní skupiny pro cirkulární ekonomiku v rámci Národní inteligentní specializace Ministerstva pro rozvoj a technologie v Polsku.

Kontaktní osoba: Agnieszka Sznyk
Telefon: +48 694360890
E-mail: a.sznyk@innowo.org
Adresa: Tyniecka 38, Varšava 02-621, Polsko

ITB, Instytut Techniki Budowlanej (Stavební technický ústav), Polsko
Oddělení pro tepelnou fyziku, akustiku a životní prostředí

ITB je výzkumný ústav, který provádí výzkum v oblasti stavebnictví a souvisejících oborech, zaměřený na jejich realizaci a aplikaci v praxi. ITB je pod dohledem Ministerstva hospodářského rozvoje a technologií.
Nahromaděné dlouholeté zkušenosti (od roku 1945), výborně vzdělaní výzkumní pracovníci zastávající vysoké vědecké a odborné postavení v zemi i v evropských stavebních výzkumných institucích, stejně jako silná a moderní výzkumná základna (komplex výzkumných laboratoří) vytvořená v ústavu, získaná oprávnění a akreditace jsou zárukou vysoké kvality prováděných prací a zajišťují ITB pozici zkušeného a spolehlivého partnera pro stavebnictví, dobře připraveného konkurovat na evropském výzkumném trhu.

Adresa: Filtrowa 1, Varšava 00-611, Polsko.
Kontaktní osoba: Dr. Mateusz Kozicki
Telefon: +48 797 431 904
E-mail: Tel: m.kozicki@itb.pl
Internetové stránky: https://www.itb.pl

Leibnizův institut pro ekologický rozvoj měst a regionů, Německo
Vývoj: Vystavěné prostředí – Zdroje a environmentální rizika

Leibnizův institut pro ekologický rozvoj měst a regionů (IOER) je výzkumná instituce mimo univerzitu a je členem Leibnizova společenství. Ve své vizi a misi (leitmotivu) formulujeme strategické směry pro budoucí vývoj IOER. Leitmotiv poskytuje dlouhodobé směry pro naši výzkumnou a transferovou činnost, které jsou dále operacionalizovány v našem výzkumném programu.

Současně stanovuje principy vztahující se na organizaci, řízení a spolupráci. Leitmotiv byl vyvinut v otevřeném co-creation procesu s našimi zaměstnanci a je pravidelně aktualizován.
Výzkumná oblast Vystavěné prostředí – Zdroje a environmentální rizika zkoumá otázky udržitelnosti v souvislosti s využitím, vývojem a materialitou vystavěného prostředí a prostorové vztahy k přírodnímu prostředí. Chápeme vystavěné prostředí jako součást komplexních sociálně-ekologicko-technických systémů, které fyzicky zahrnují budovy, infrastruktury a lidsky vytvořené otevřené prostory.
Naše výzkum je orientován na ambiciózní cíle udržitelnosti a ochrany klimatu („minimalizace spotřeby přírodních zdrojů“, „omezování globálního oteplování“ „zvyšování odolnosti měst a regionů“) a má za cíl přispět k tvorbě budoucnosti vystavěného prostředí, které je bezpečné a odolné. Zohledňujeme sociální a technické inovace, které přispívají k dosažení těchto cílů na různých prostorových úrovních.

ZAG Zavod za gradbeništvo Slovenije Slovinský národní institut pro stavebnictví a stavební inženýrství, Slovinsko

Oddělení pro stavební fyziku, Laboratoř pro tepelný výkon a akustiku

Odborníci z laboratoře provádějí výzkum a poskytují technickou a odbornou podporu pro klíčovou práci udržitelného stavitelství: oblast energetické efektivnosti budov, obnovitelné energie v budovách, integrovaná analýza životního cyklu (LCA, LCC), vysoká kvalita obytného a pracovního prostředí, včetně studií o hluku a ochrany proti hluku ve stavebnictví, průmyslu a dopravě, a také akustické návrhy prostorů, auditorií a sportovních hal, aby byly splněny specifické akustické požadavky.

Práce laboratoře také zahrnuje podporu výrobců při dodržování právních požadavků, a také spolupráci s průmyslem, podniky a jednotlivci, kteří mají problémy nebo otázky v oblasti energetické efektivnosti a ochrany proti hluku.
Tým se skládá z výzkumníků a odborníků na stavební fyziku, materiály a energii. Získáváním nových poznatků a vlastnictvím vysoce kvalitní testovací techniky, a také díky spojení s odborníky z různých oborů jak ve Slovinsku, tak v jiných zemích, může laboratoř nabídnout technickou a vědeckou excelenci.

Adresa: Dimiceva 12, Lublaň 1000, Slovinsko
Kontaktní osoba: Petra Horvat
Telefon: 0038640506627
E-mail: Petra.horvat@zag.si