Cirkulární stavby prostřednictvím CirCon4Climate

Cílem projektu je přispívat k zmírňování dopadů změn klimatu a zajištění dodávek materiálů ve stavebnictví tím, že se posílí cirkulární stavebnictví v České republice, Polsku a Slovinsku, a to za použití nejlepších postupů z Německa.

Projekt má za cíl zvýšit zastoupení principů cirkulární výstavby ve veřejných zakázkách, povzbudit klíčové hráče ve stavebním průmyslu k použití sekundárních materiálů a zároveň zvýšit objem sběru materiálů pro opětovné použití a recyklaci, například prostřednictvím regionálních materiálových katastrů.

Číst více

Problém

V České republice, Polsku a Slovinsku se většina odpadu ze stavebnictví ukládá na skládky místo toho, aby byla recyklována. Nicméně, ve stavebnictví lze až 70 procent odpadu z demolice znovu využít.

Stavební průmysl v těchto zemích zápasí s implementací cirkulárních principů a lineární koncept zaměřený na krátkodobý zisk se odráží v celém životním cyklu budovy. Všechny účastnické země čelí stejnému problému. Většinou se předdemoliční audit vůbec neprovádí a většina stavebního a demoličního odpadu je ukládána na skládky, zasypávána nebo se „používá jako technická vrstva“ na skládkách, což je nejjednodušší způsob likvidace tohoto typu odpadu. Využívá se tak méně než 30% dostupných sekundárních zdrojů. Zároveň je však známo, že až 70% stavebního a demoličního odpadu je opětovně využitelných v relevantních stavebních činnostech. Uzavření smyčky pro stavební materiály by navíc vedlo k snížení tvorby skleníkových plynů, neboť primární materiály mají mnohem vyšší uhlíkovou stopu.

a Řešení

Zvyšování povědomí o cirkulárním stavebním procesu mezi regionálními vládami a obcemi, stejně jako mezi klíčovými hráči v průmyslu.

Projekt CirCon4Climate posiluje cirkulární stavebnictví v České republice, Polsku a Slovinsku s pomocí nejlepších postupů a příkladů dobré praxe z Německa. Aby se dosáhlo cílů tohoto projektu, je potřeba zvýšit povědomí o cirkulárním stavebním procesu napříč regionálními vládami a obcemi, a stejně tak mezi klíčovými hráči ve stavebním průmyslu: politiky, architekty, zhotoviteli, investory a úřady pro územní plánování. V praxi to například znamená, že projektový tým poskytuje poradenství investorům o tom, jak zvýšit cirkulárního principy stavebnictví ve veřejných zakázkách. Kromě toho poskytuje architektům a úřadům pro územní plánování příklady dobré praxe, a zároveň i podporu při navrhování budov s recyklovanými materiály. Tím se stavební průmysl povzbuzuje k využití sekundárních materiálů – recyklovaných materiálů, které lze použít ve výrobních procesech a ke zvýšení objemu sběru materiálů pro opětovné využití a recyklaci. Projekt používá nejlepší vyzkoušené postupy z Německa, které figuruje jako průvodce v tomto procesu. Celkově mají tyto nastavené strategie a postupy přispívat ke zmírňování dopadů změn klimatu a zároveň k zajištění dodávek materiálů ve stavebnictví.